Regulamin dla Zgłaszającego Wypadek

Regulamin dla Lokalnego Partnera

Regulamin dla Zgłaszającego Wypadek

 1
DEFINICJE

 1. ZGŁASZAJĄCY – osoba zgłaszająca zdarzenie wypadkowe w celu dokonania analizy.
 2. ZDARZENIE WYPADKOWE – zdarzenie opisane przez ZGŁASZAJĄCEGO
 3. BEZPŁATNA ANALIZA – analiza Zdarzenia Wypadkowego dokonana przez Biegłego z zakresu BHP
 4. BEZPŁATNA POMOC – nieodpłatna możliwość otrzymania opinii Biegłego z zakresu BHP i skorzystania z gotowego wzoru pozwu do sądu pracy.
 5. SIATKA POMOCOWA – czynności mające na celu ułatwienie Zgłaszającemu wyjaśnienie wątpliwych kwestii.
 6. FORMULARZ – formularz, w którym zgłaszający zamieszcza niezbędne informacje niezbędne do skorzystania z usługi
 7. BIEGŁY – osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu przepisów BHP wydająca analizę dla Zgłaszającego na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów.
 8. ORGANIZATOR – firma Ideal Marcin Malak z siedzibą w Głogowie

2
ZGŁOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO

 1. Zgłaszający chcąc skorzystać z bezpłatnej pomocy wypełnienia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 2. Po wypełnieniu formularza, zgłaszający otrzyma bezpłatną analizę przygotowaną przez Biegłego z zakresu BHP na adres mailowy podany w formularzu.
 3. Zgłaszający może otrzymać bezpłatny wzór pozwu do Sądu Pracy wraz z instrukcją postępowania.
 4. Zgłaszający może skorzystać z pomocy prawnej wyspecjalizowanej Kancelarii, będącej Partnerem Lokalnym Organizatora.
 5. Honorarium dla Partnera Lokalnego jest ustalane indywidualnie pomiędzy Zgłaszającym a Partnerem Lokalnym.
 6. Proponowane formy pomocy funkcjonują niezależnie. Zgłaszający nie jest zobowiązany do skorzystania z pomocy Lokalnego Partnera. Uzyskanie bezpłatnej pomocy nie wiąże się z koniecznością wnoszenia opłat.

3

1.Analiza Biegłego będzie wysłana w terminie 14 dni roboczych na adres mailowy podany przez zgłaszającego w formularzu

 1. Organizator nie udziela porad prawnych w żadnych zakresie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za współpracę Partnera Lokalnego i Zgłaszającego