Regulamin dla Lokalnego Partnera

Regulamin dla Lokalnego Partnera

Regulamin dla Lokalnego Partnera

1
DEFINICJE

 

 1. PROGRAM – Program promocji wyspecjalizowanych Kancelarii Adwokackich, które świadczą usługi na rzecz osób biorących udział w zdarzeniach wypadkowych przy pracy.
 2. ANALIZA WYPADKU – bezpłatna forma pomocy osobie zgłaszającej zdarzenie w formie analizy sytuacji opisanej przez zgłaszającego, wykonana przez osoby pełniące funkcję biegłych sądowych.
 3. ORGANIZATOR – organizator Programu, Firma Ideal Marcin Malak z siedzibą w Głogowie
 4. REGULAMIN – Regulamin Programu Rejestr Wypadków.
 5. PARTNER LOKALNY – Kancelaria Adwokacka, która przystąpiła do PROGRAMU.
 6. SIATKA POMOCOWA – zespół rozwiązań ukierunkowany na udzielenie pomocy osobom, które były uczestnikami zdarzenia wypadkowego w pracy.
 7. OFERTA – oferta przystąpienia do Programu przedstawiona listownie, telefonicznie bądź mailowo
 8. PEŁNA WIZYTÓWKA – dane udostępnione przez Lokalnego Partnera do opublikowania w ramach Programu.
 9. WIZYTÓWKA PROMOCYJNA – tymczasowa, skrócona informacja na temat potencjalnego Lokalnego Partnera zamieszczona na portalu rejestrwypadkow.pl
 10. LOGO – logotyp Projektu Rejestr Wypadków

   

2
CEL I MISJA

 

1.Celem PROGRAMU jest:

1) Udzielanie bezpłatnej podstawowej pomocy prawnej w postaci analizy wypadku oraz opisu sposobu składania pozwów do sądu pracy.

2) Stworzenie siatki pomocowej dla osób uczestniczących w zdarzeniach wypadkowych i poszukujących asysty przy wyjaśnianiu wątpliwych dla nich kwestii prawnych.

3) Promowanie Partnerów Lokalnych, jako wyspecjalizowanych firm, dla których szczególne znaczenie ma pomoc uczestnikom zdarzeń wypadkowych w miejscach pracy.

4)  Wzmacnianie i promocję pozytywnego wizerunku Partnerów Lokalnych poprzez udział w PROGRAMIE

5) Uzyskanie wsparcia finansowego dla usług bezpłatnych PROGRAMU REJESTR WYPADKÓW

Misją programu jest stworzenie platformy pomocowej ułatwiającej dostęp do kompletnej wiedzy prawnej z zakresu zdarzeń wypadkowych w miejscach pracy.

 

3
ODBIORCA OFERTY

 

 1. Oferta uczestnictwa w PROGRAMIE skierowana jest do Kancelarii Adwokackich :

1) W których zakres usług w szczególności wchodzi prowadzenie postępowań dotyczących zdarzeń wypadkowych przy pracy;

2) którym bliski jest cel i misja PROGRAMU.

 

4
LOKALNY PARTNER

 

 1. LOKALNYM PARTNEREM zostaje Kancelaria , która:
  1) wyrazi chęć przystąpienia do PROGRAMU opowiadając na ofertę;
  2) wyrazi zgodę na publikowanie danych dotyczących firmy w ramach PROGRAMU:

a) pełna i skrócona nazwa;
b) adres siedziby;
c) numer identyfikacji podatkowej NIP
d) numer REGON
f) adres poczty email
g) adres strony internetowej ( o ile taką posiada);
h) numer telefonu
i) zobowiązał się do aktualizacji danych Po każdorazowej ich zmianie.
3) Zaakceptuje Regulamin.
4) Dokona opłaty.
5) Wyrazi zgodę na administrowanie jej danymi osobowymi przez Organizatora w myśl art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.1997r Nr 133 poz.883)

2 .LOKALNY PARTNER jest wskazywany jako Kancelaria właściwa do prawnej obsługi Zgłaszających zdarzenie wypadkowe w wybranym powiecie.

 1. LOKALNY PARTNER zobowiązany jest do wykupienia pełnej wizytówki na www.rejestrwypadkow.pl , dzięki czemu jego oferta trafia bezpośrednio do potencjalnych klientów.
 2. Lokalny Partner decyduje o tym jakie dane zamieści w swojej wizytówce.
 3. LOKALNY PARTNER jako podmiot współfinansujący bezpłatną pomoc dla osób uczestniczących w zdarzeniach wypadkowych w pracy, podkreśla swoja społeczną misję pomocy i społeczną odpowiedzialność biznesu.

 

5
PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

 

 1. Przystępując do PROGRAMU należy odpowiedzieć na zapytanie ofertowe wysyłając poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia następuje weryfikacja kandydatów.
 3. Po pozytywnej weryfikacji :
  1)kandydat otrzymuje tytuł LOKALNEGO PARTNERA PROJEKTU;
  2) pełna wizytówka z danymi wskazanymi przez LOKALNEGO PARTNERA zostaje opublikowana na stornie  PROGRAMU rejestrwypadkow.pl
 1. Na 30 dni przed końcem okresu karencji Organizator zobowiązuję się do przypomnienia o zbliżającym się upływie terminu karencji.

 

6
DANE

 

 1. Wszelkie dane Organizator pozyskuje z ogólnodostępnych stron internetowych i CIDG, niepełne wizytówki pełnią rolę wywiadowni gospodarczej.
 2. Kancelaria do której zostało wysłane Zapytanie Ofertowe ma prawo do bycia zapomnianym zgodnie z Art 17 RODO
 3. Lokalny Partner decyduje o tym jakie dane zamieści w swojej wizytówce.
 4. Lokalny Parter ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i aktualność danych zamieszonych w Wizytówce i zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec siebie i osób trzecich w tym zakresie.

 

7
OPŁATY

 

 1. Opłata za przystąpienie do PROGRAMU wynosi 200 zł netto (w roku 2021, w kolejnych latach może ulec zmianie) za umieszczenie wizytówki w obrębie jednego powiatu.
 2. Opłata uiszczana jest na podstawie otrzymanej Faktury
 3. Możliwe jest przypisanie Partnera Lokalnego do więcej niż jednego powiatu. W takiej sytuacji opłata wzrasta proporcjonalnie do ilości powiatów.
 4. W przypadku wybrania przez Partnera Lokalnego więcej niż jednej lokalizacji (powiatu) istnieje możliwość obniżenia ceny. Jest to ustalane indywidualnie.
 5. Okres karencji obejmuje dwanaście miesięcy kalendarzowych.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w PROJEKCIE podczas okresu karencji wniesiona opłata nie jest zwracana.
 7. Po upływie okresu karencji Partner Lokalny może kontynuować uczestnictwo w PROGRAMIE akceptując ofertę na kolejny rok.
 8. Brak akceptacji oferty na kolejny rok jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego udziału w PROGRAMIE.

 

8
REZYGNACJA

 

 1. Partner Lokalny Może zrezygnować z uczestnictwa w PROGRAMIE w każdym momencie jego trwania.

2.Złożenie rezygnacji jest możliwe po przesłaniu takiej informacji na adres mailowy rezygnacje@rejestrwypadków.pl

 1. Po otrzymaniu REZYGNACJI uczestnictwo w PROGRAMIE jest wygaszane a Organizator w terminie 30 dni usunie wizytówkę ze strony rejestrwypadkow.pl.
 2. W przypadku rezygnacji podczas okresu karencji opłata wniesiona przy przystępowaniu do PROGRAMU nie jest zwracana.